Urban Void 13

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ, ΔΡΑΣΗ 13 – ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Σειρά δράσεων και εγκατάσταση: Αποστολή και παραλαβή δεμάτων από διάφορες επαρχιακές πόλεις προς την Αθήνα μέσω του ΚΤΕΛ.
Η πόλη είναι ένα τροφοδοτούμενο ζωντανό σύστημα. Για να επιζήσει πρέπει η τροφοδοσία σε πρώτες ύλες, σε ενέργεια, σε νερό και τρόφιμα να είναι συνεχής. Καθώς η ύπαιθρος εισάγεται διαρκώς μέσα στη μεταβολιστική διαδικασία της πόλης  ταυτόχρονα η πόλη εξάγει στην ύπαιθρο σύμβολα , προϊόντα και υπηρεσίες, τις αστικές της δραστηριότητες.
Η δικτύωση της Αθήνας με την ύπαιθρο επιφέρει μια γιγάντια κλίμακα αστικοποίησης στα υπαίθρια τοπία με την οικοδόμηση και την ποικίλη ενεργοποίησή τους. Ταυτόχρονα τα υπαίθρια τοπία σαν μεγάλα (υπερ)αστικά κενά καλλιεργούμενης γης αναπαράγουν και συντηρούν το  ζωντανό τοπίο της πόλης που είναι τα ενεργά σώματα, οι ίδιοι της οι κάτοικοι.
Η πολιτισμική εμπειρία που χαρακτηρίζει τη σχέση μας με την ύπαιθρο σήμερα είναι η εμπειρία των μετακινούμενων δεμάτων προς την πόλη, ειδικά δε προς την Αθήνα, την μεγαλύτερη και άρα την πλέον εξαρτώμενη των πόλεων. Νέοι εργαζόμενοι , φοιτητές, ολόκληρες οικογένειες με ρίζες στην επαρχία τροφοδοτούνται σταθερά από τα προϊόντα της που διατηρούν και το φαντασιακό του αγνού και αυθεντικού προϊόντος της «καταγωγικής» γης. Έτσι τα δίκτυα των δρόμων και τα δίκτυα των δημόσιων συγκοινωνιών γίνονται φορείς αυτής της συνεχούς τροφοδοσίας με τα δικά της ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά. Τα αστικά μας σώματα γίνονται με την εφήμερη αλλά επαναλαμβανόμενη διαδικασία της χώνεψης φορείς μνήμης του εδάφους που διαπερνά και στηρίζει κάθε (υπερ)αστική δραστηριότητα.
Το Υπερ- Αστικό Κενό ενεπλάκη προς στιγμήν σε αυτή τη διαδικασία του αστικού μεταβολισμού. Άλλοι βρισκόμενοι μακριά έστειλαν και άλλοι μέσα στην πόλη πήραν. Η  μετακίνηση προϊόντων και ανθρώπων , η οποία χαρακτηρίζει την εποχή μας έχει απασχολήσει και σε προηγούμενες δράσεις την ομάδα Αστικό Κενό (δράση στο λιμάνι της Πάτρας-Ταξίδι, Μετανάστευση), αλλά την έχει επηρεάσει και άμεσα καθώς κάποιοι και κάποιες από μας δεν ζουν πλέον στην Αθήνα η πηγαινοέρχονται.
Άλλοι  βρισκόμενοι μακριά έστειλαν και άλλοι μέσα στην πόλη πήραν. Αποκλειστικός φορέας μεταβίβασης τροφίμων και άλλων τινών από την επαρχία προς την Αθήνα ήταν τα ΚΤΕΛ. Η εγκατάσταση και η δράση που παρουσιάζει το Αστικό Κενό είναι μια τεκμηρίωση της διαδικασίας και ταυτόχρονα μια μικρή γιορτή σωματοποίησης του μεταβολιστικού δικτύου της Αθήνας με την ελλαδική ενδοχώρα.
Ευχαριστούμε τους Τσιχλή Μάνο (Ηγουμενίτσα), Τάκη Βανδώρο / Λίλα Καρακώστα (Πάτρα), ομάδα Zoltart (Ξάνθη), Κατερίνα Κρίτου (Κατερίνη), Μπιζά Μαρίνα (Πάτρα), Χατζηνικολάου Μαρία (Βόλος), Ρούλα Παλαντά (Λάρισα), Αγγελική Ζερβού (Ηράκλειο -Πάτρα), Παναγιώτα Κορομπλή / Βασίλη Πασχάλη (Ιωάννινα), Δημήτρη Σπίθα / Ιωάννα Τριανταφυλλοπούλου (Κύμη) πού συμμετείχαν στη δράση με την αποστολή δεμάτων

HYPERURBAN VOID, ACTION 13: – PROVISIONS AND OTHER

Series of actions and installation: Dispatch and receipt of parcels from various provincial cities to Athens through the public bus company KTEL.
The city is a supplied living system. In order to survive, the supply of raw material, energy, water and provisions should be continuous. As the countryside is imported continuously into the metabolistic process of the city, simultaneously the city exports symbols to the countryside, products and services, its urban activities.
The network of Athens with the countryside results in a huge scale of urbanization in the country landscape with construction and other related activities. At the same time the country landscape as big (hyper)urban void of cultivated land reproduces and maintains the living landscape of the city which are the active bodies, the residents themselves. The cultural experience that characterizes our relationship with the countryside today is the experience of shipping parcels to the city, especially to Athens, the biggest and thus the most dependent of the cities. Young workers, students, entire families with roots in provinces are supplied regularly from the provisions that maintain the image of pure and authentic products of the “ancestral” land. Thus the networks of roads and the networks of public transportation become the vehicles of this continuous supply with its own anthropomorphic characteristics. With the ephemeral but repeated process of digestion, our urban bodies become memory agents of the land that penetrates and supports any (hyper)urban activity.
(HYPER) Urban Void was momentarily engaged in this process of urban metabolism. Others from afar shipped out and others inside the city received. The transfer of products and people, which characterizes our time, has also occupied previous activities of the group Urban Void (action at the port of Patras-Journey, Immigration), but it has also affected it directly since some of us no longer live in Athens or commute.
Others from afar shipped out and others inside the city received. KTEL buses were the exclusive carriers of transfer of provisions and other goods from the province to Athens. The installation and the action that Urban Void presents is a documentation of process and simultaneously a small celebration of the fusion of the metabolistic network of Athens with the Greek countryside.
We thank those who participated in the action with the shipment of parcels.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


Categories


%d bloggers like this: